الصفحة الرئيسية - المقالات والردود - ترجمة الشيخ عبدالحميد باللغة التركية
ترجمة الشيخ عبدالحميد باللغة التركية
بقلم: إدارة الموقع
- الساعة 12:00 صباحاً

Şeyh Abdulhamid el-Hacûrî ez-Zu’kurî Hafizehullah’ın Özet Hal Tercemesiİsmi ve Nesebi:Abdulhamid b. Yahya b. Zeyd el-Hacûrî ez-Zu’kurî Ebu MuhammedDoğumu:Hacur beldesinde ez-Zeâkira köyünde, Hicri 1392 yılı Ramazan ayının başında doğmuştur.Yetişmesi ve İlim Öğrenmesi:Doğduğu beldede yetişti, sonra köyündeki Nizamiyye Medreselerinde, temel eğitimini aldı. Sonra orta öğretimi Mediriyye merkezinde aldı ve El-Hadide şehrinde tamamladı. Bundan sonra üniversite eğitimi aldı. İhtisas alanı coğrafya ve kimya ilimleridir.Dinî İlim Talebi İçin Yolculuğu:Sonra dinî ilim talebi için Hicrî 1418 yılı, Cemadiye’s-Sani ayının sonlarında Dammac’daki Daru’l-Hadis’e gitti. Orada şu ana kadar yaklaşık 15 sene kaldı. İmam Allame Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah’ın elinde 2.5 sene ders gördü. Bundan sonra İmam el-Vadiî rahimehullah tedavi için ayrılmıştı. İlim talebine Şeyh Mukbil’in halifesi Şeyh allame Yahya b. Ali el-Hacurî hafizehullah’ın yanında devam etti. Onun yanından hiç ayrılmadı. Şimdiye kadar da Dammac Daru’l-Hadis’te ilim talebine devam etmektedir. Kendisinin Allah Teâlâ’ya davet hususunda, te’lif, ders verme, hitabet ve diğer konularda, Allah’ın kendisini faydalı kıldığı büyük gayretleri vardır. Bu, yalnızca Allah’ın lütfudur.Şeyh Abdulhamid, Dammac Daru’l-Hadisindeki büyük ilim talebelerinin, hatiplerinin, davetçilerinin, hocalarının ve muhakkik araştırmacılarının faziletlilerindendir. Biz kendisi hakkında böylece güzel zan besliyoruz, Allah’a karşı kimseyi temize çekemeyiz.Daveti:Şeyh Yahya el-Hacurî hafizehullah onu Yemen içinde ve dışında birçok beldelere ve mekânlara Allah’a davetçi, hatip ve hoca olarak göndermiştir. Yemenin civar bölgelerinin çoğuna gitmiş, Yemen dışında da Tanzanya (iki defa), Habeşistan (iki defa), Trinidad ve Tobako (Latin Amerika ülkesidir), Mısır (iki defa), Cezair, Sri Lanka, Maldiv adaları ve daha başka beldelere gitmiştir.Dünyanın çeşitli devletlerinde internet üzerinden ve telefon yoluyla ilmî konferanslar ve dersler vermiştir. Yine kendisine telefon veya internet sayfası yoluyla sorulan birçok soruları cevaplandırmıştır.Âlimlerin Kendisi Hakkındaki Sözleri:İmam Mukbil el-Vadiî rahimehullah, “Tercemetu Ebi Abdirrahman Mukbil” adlıeserde, (Daru’l-Asar, no:178) Abdulhamid el-Hacuri hakkında: “Kur’an’ı ezberlemiştir”dedi.Allame Ahmed b. Yahya en-Necmî rahimehullah, Şeyh Abdulhamid el-Hacuri’nin; “et-Tebyin Lihata Men Hasara Esma’allahi Fi Tis’ati ve Tis’iyn” adlı eserineyazdığı takdiminde şöyle demiştir: “Önemli olan şu ki, bu araştırmada gördüğümkadarıyla yazar, Allah’ın isimlerini doksan dokuz ile sınırlayan kimseye karşı çıkmıştır.Allah ona hayırlı karşılıklar ve bereketler versin, Allah onun gibilerin sayısını çoğaltsın.”Şeyhimiz Yahya el-Hacurî Hafizehullah, Tabakat’ta (no:52, s.48, Daru’L-Asar)şöyle demiştir: “Sebt (çok güvenilir), Kur’an’ı ve Sahihu Muslim’i ezberledi. “Fethu’l-Mennan Fi’s-Sahihi’l-Musnedi Min Ahadisi’l-İman”, “el-Beyanu’l-Hasen Lima Ahyahu’şŞeyhMukbil el-Vadiî Mine’s-Sunen” gibi araştırma eserleri vardır ve İbn Hazm’ın el-Muhalla’nın bir cildinin tahkikine iştirak etmiştir.”Şeyh Tarık el-Ba’dânî hafizehullah, “er-Reddu’ş-Şer’î” adlı kitabında (s.83) ŞeyhAbdulhamid el-Hacuri hakkında şöyle demiştir: “O Daru’l-Hadis’in şeyhlerinden vehocalarındandır. Sünneti ve sünnet ehlini savunan faydalı eserleri, teşekkürü hak edengayretleri vardır. Şeyhimiz Yahya hafizehullah onu Tanzanya’y kardeşi faziletli şeyhEbu Muaz Huseyn el-Hutaybî el-Yafiî ile beraber göndermiştir. O hazarda da, seferdede ne güzel bir arkadaştır! Ebu Muhammed (Abdulhamid el-Hacuri)’nin kitaplarındanbirisi; “el-Hiyanetu’d-Da’viye” kitabıdır. Yine onun; “et-Tebyin Lihata Men HasaraEsma’allahi Fi Tis’ati ve Tis’iyn”, “Tahziru’l-Ukkal Min Fitneti’l-Mesihi’d-Deccal”, İbn EbîŞeybe’nin el-İman kitabına tahkiki, Ebu Ubeyd’in el-İman kitabına tahkiki, “Fethu’l-Hamidi’l-Mecid Fi’r-Racih Fi Hutbeti’l-İyd”, “en-Nasihatu ve’l-Beyan Lima AleyhiHizbu’l-İhvan Fi Eknafi Duveri’l-Kur’ân”, “ed-Dimukratiyyeti ve’l-İhvanu’l-Muslimin” gibieserleri vardır. Kendisinin bundan başka on dokuz kadar çalışması daha vardır.Bunlardan bazısı basılmış, bazısı çalışma halindedir. Allah ona İslam ve Müslümanlaradına hayırlı karşılıklar versin.”Eserleri ve Tahkikleri:Şeyh Abdulhamid’in çeşitli ilim dallarında te’lif ve tahkik çalışmaları vardır.Nitekim bunların sayısı altmış eser sınırına ulaşmıştır:Te’lif Eserleri:A- Akide Konusunda:1- Fethu’l-Bari Ala Şerhi’s-Sunneti Li’l-Berbeharî2- Selametu’l-Halef Fi Tarikati’s-Selef3- Ru’yetu’l-Mu’minin Li’l-Cebbar Fi’l-Mahşeri ve Dari’l-Karar4- Hukmu’l-Hulf Bi’n-Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem5- Hukmu Tahdisi’l-Avam Biedilleti’l-Esma ve’s-Sifât6- Kitabu’s-Sahihi’l-Musned Fi’l-İman7- Tahziru’l-Ukkal Min Fitneti’l-Mesihi’d-Deccal8- Azabu’l-Kabri ve Naîmihi9- el-Ta’likâtu’l-Hisan Ale’l-Lamiyyeti’l-Mensube Lişeyhi’l-İslam10- Fethu’l-Alîm Bişerhi Risaleti’l-İmam el-Muceddid İle Ehli’l-Kasîm11- Hukmu’l-İntihabat (Demokratik seçimlerde oy kullanmanın hükmüne dair bueseri Türkçe’ye tercüme ettim, Şeyh Abdulhamid hafizehullah bu tercümemi sitesindeneşretmektedir. – Ebu Muaz -)12- et-Ta’liku’l-Muhtasar Ale’l-Kavaidi’l-Erbea13- Şerhu Usuli’s-Sunneti Li İbn Ebi Zemeneyn14- Nesru’l-Vurûd Bişerhi Haiyyeti İbn Ebi Davud15- el-Mustalahatu’l-Asriyye ve Asaruhe’l-AkdiyyeB- Fıkıh Konusunda:1- Fethu’l-Hamidi’l-Mecid Fi Beyani’r-Racih Fi Hutbeti’l-İyd2- İthafu’n-Nubela Bi Ahkami’l-İstiskâ3- Ahkamu’n-Nevm Fi’ş-Şeriati’l-İslamiyye4- el-Kavlu’s-Sedîd Fi Takribi Ahkami’l-İyd5- Katlu’n-Nefsi’l-Ma’sume ve Ahkamih6- ez-Zehebu’l-Mesbuk Fi Ahkami’l-Kusuf7- ed-Durru’l-Meknun Fi Ahkami’d-Duyun8- Ahkamu Salati’l-Calis9- et-Tibyan Fi Ahkami’l-İman10- Hukmu’t-Tecessusi Ale’l-Muslimin11- İthafu Ehli’l-Milleti Bihukmi İstihdami Google Fi Tahdidi’l-KıbleC- Menhec Konusunda:1- el-Mebhasdu’l-Bedî Fi Esbabi ve Netaici ve Hululu’t-Temmeyyî’2- el-Vesailu’l-Celiyye Linusrati’d-Da’veti’s-Selefiyye3- el-Beyanu’l-Hasen Fi Tercemeti’ş-Şeyh Mukbil ve Ma Ahyahu Mine’s-Sunen4- en-Nasaihu’d-Da’viyye Mine’n-Nebiyyi’l-Hayri’l-Beriyye5- el-Beyan Lituruki’l-Muhalifiyne Fi Saddihim Ani’s-Sunneti ve’l-İslam6- Şurutu’t-Tevbeti İla’llah7- Tevcihu’l-Muslimin İle’t-Turuki’ş-Şeriyyeti Fi’t-Teamuli Maa’l-Havaric MinAshabi Tanzimi’l-Kaideti ve Rafidati’l-Hûsiyyin8- el-Akvalu’l-Vadihât ve’l-Edilleti’l-Beyyinat Fi Hukmi’l-İhtilat ve Tasviri Zevati’l-Ervahi ve’l-Cem’iyyat (Bu kitaptan derneklerin hükmü ile ilgili bir bölümü terceme edipsitemde yayınlamıştım – Ebu Muaz -)9- Ref’ul-Lisam An Fevaidî Min’l-Vadiî el-İmam (Bu kitaptan bazı pasajlarıterceme edip sitemde yayınlamıştım – Ebu Muaz -)10- Nasihatu ve Tahziru Min Ehli’l-Cehl ve’t-Tağyir (en-Nasihatu ve’l-Beyankitabı ile beraber basılmıştır.)11- el-Vesaya’n-Nafia LiHasen el-MutabiaD- Tefsir Konusunda:1- et-Tefsiru Min Musannefi İbn Ebi Şeybe2- et-Tefsiru Mine’l-Evsati Liibni’l-MunzirE- Mustalah Konusunda:1- İthafu’l-Mutefennin Bişerhi Tezkirati Li İbni’l-Mulakkin2- Şerhu Mukaddimeti Lisani’l-MizanF- İlmî Reddiyeler:1- en-Nasihatu ve’l-Beyan Lima Aleyhi Hizbi’l-İhvan Fi Eknafi Duveri’l-Kur’ân2- ez-Zecru ve’l-Beyan Liduâti’l-Hivar ve’t-Tekarubi Beyne’l-Edyan3- el-Edilletu’r-Radiyye Fi Beyani Hakikati’d-Demoktratiyye4- Tahziru’l-İbad Min Gayeti’l-Murad Fi Nizami’l-İtikad adıyla İbadiyye fırkasınareddiye5- er-Reddu Ala Muhammed Hassan ve Halid Osman Fi Mes’eleti’l-İntihabat6- Akaidu’l-Batiniyye7- Cesaretu Usame el-Kusi Ale’ş-Şeriati’l-İslamiyye8- el-Hıyanetu’d-Daviyye Hacru Usretun Fi Tariki’s-Selefiyye9- Avnu’l-Bari Fi Beyani Hizbiyyeti İbney Mer’î ve Men Cera Mecrahum10- el-Beyan Lihukmi La’ni’l-Yehud ve’n-Nasara ve’r-Reddu Ala Tarık es-SuveydanTahkik Ettiği Eserler1- İbn Ebî Şeybe’nin el-İman kitabının tahkiki2- Ebu Ubeyd’in el-İman kitabının tahkiki3- Osman en-Necdi’nin Necatu’l-Halef Fi İtikadi’s-Selef adlı eserinin tahkiki4- el-Berbehari’nin es-Sunne adlı eserinin tahkiki5- İbn Hazm’ın el-Muhalla kitabının bir cüzünü Ebu’d-Dehdah el-Hacuri ileberaber tahkiki6- İbn Ebi Zemeneyn’in Usulu’s-Sunne adlı eserinin tahkiki7- Temamu’l-Muna Bitertibi Kitabi’l-Esma ve’l-Kuna tahkiki8- Zevaidu’l-Esma ve’l-Kuna Ale’l-Ummehati’s-Sitte tahkikiŞeyh Abdulhamid el-Hacuri hafizehullah’ın eserlerinin ve tahkiklerinin büyükçoğunluğu Şeyh’in sitesinde neşredilmektedir. Yine bunlardan bazısı basılmıştır, diğerbazıları baskı aşamasındadır. Kalanların da basılmasını nasip etmesini Allah’tandileriz.Şeyh’in kendi sitesinde yayınladığı birçok makaleleri, reddiyeleri, hutbeleri,konferansları ve ilmî dersleri de vardır.Allah’tan bizi ve onu her hayır konusunda başarılı kılmasını, bizi de onu da sözve amelde ihlas ile rızıklandırmasını dileriz.Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’adır.Yazan: Şeyh’in sitesini hazırlayan kişidir. 27 Cemadiye’l-ûla 1433 Hicrî.Şeyh Yahya el-Hacuri hafizehullah’ın, Şeyh Abdulhamid el-Hacuri’yetezkiyesi:Bismillahirrahmanirrahim. Faziletli kardeşimiz, Selefî Şeyh Abdulhamid el-Hacurihafizehullah, faydalı te’lifler ve tahkikler sahibi ve Allah Azze ve Celle’ye davette öneçıkan bir davetçidir. Yemen’de ve Yemen dışında kendisinden, ilminden venasihatlerinden faydalanılmasını tavsiye ederiz. Allah’tan başarı dileriz. Bunu yazan:Ebu Abdirrahman Yahya b. Ali el-Hacurî’dir. Tarih: 10 Receb 1430 Hicrî

أضف تعليقك
اسمك الكريم
عنوان التعليق
نص التعليقكتب ورسائل الشيخ
يمكنك التواصل معنا عبر